Podmienky

Ochrana osobných údajov
Ján Brádňanský - OMU, (ďalej len „spoločnosť“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje v súlade s platnou legislatívou, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednaní našich služieb, pri registrácii na našej webovej stránke alebo pri iných interakciách s nami. Medzi tieto osobné údaje patria napríklad:
Meno a priezvisko
Adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Iné osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Ako vaše osobné údaje používame?

Vaše osobné údaje používame na nasledovné účely:
Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, napríklad na účely objednania a poskytovania našich služieb.
Plnenie našich zákonných povinností, napríklad na účely vedenia účtovníctva.
Marketingové účely, napríklad na zasielanie e-mailových noviniek alebo iných marketingových materiálov.
Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nasledovným kategóriám príjemcov:
Subdodávateľov, ktorí pre nás poskytujú služby.
Úradom verejnej správy, ak to vyplýva z platnej legislatívy.
Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené. V prípade marketingových účelov uchovávame vaše osobné údaje dovtedy, kým nám neodvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tieto účely.

Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?
Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo na prenos svojich osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov.

Tieto práva môžete uplatniť kontaktovaním spoločnosti na e-mailovej adrese finiserskevyzvy@gmail.com alebo poštou na adrese Ján Brádňanský, Nová štvrť 741, 980 55 KLenovec.

Ako nás môžete kontaktovať?
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese finiserskevyzvy@gmail.com alebo poštou na adrese Ján Brádňanský, Nová štvrť 741, 980 55 KLenovec.

Záverečné ustanovenia
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu tohto dokumentu. Aktualizované znenie bude zverejnené na webovej stránke spoločnosti.

Účinnosť dokumentu
Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2023.